Card thu G607 Kystar

Ưu điểm của Card thu G607 Kystar

  • Giải quyết vấn đề khó khăn về biểu hiện màu sắc không chính xác.
  • Hỗ trợ công nghệ nhân tần số tùy ý, có thể điều chỉnh nhân tần số.
  • Có khả năng kiểm soát màu xám chính xác.
  • Hỗ trợ công nghệ hiệu chỉnh từng điểm.