Card thu RV802 Linsn

Đặc điểm của Card thu RV802 Linsn

  • Hỗ trợ đầu vào màu 12 bit HDMI (cần thẻ gửi TS901)
  • Xử lý tín hiệu 18 bit, tối đa 18 bit (260.000) màu RGB
  • Hỗ trợ tối đa thẻ đơn 1024X256 pixel, điểm hiệu chỉnh màu đơn cấp 1024
  • Hỗ trợ chuyển đổi không gian màu thẻ đơn
  • Hỗ trợ đọc lại tệp RCG
  • Bản sao chương trình hỗ trợ