Card thu RV901H Linsn

Đặc điểm của Card thu RV901H Linsn

  • Hỗ trợ đầu vào màu HDMI 12 bit (cần thẻ gửi TS901)
  • Xử lý tín hiệu 18 bit, màu xám tối đa 18 bit (260.000) cho màu RGB
  • Hỗ trợ thẻ duy nhất không gian màu chuyển đổi
  • Hỗ trợ tập tin RCG đọc lại
  • Chương trình sao chép hỗ trợ