Card thu RV901T Linsn

Đặc điểm của Card thu RV901T

  • Hỗ trợ tối đa một thẻ 1024X256 pixel, điểm điều chỉnh màu sắc ở mức 1024 độ
  • Hỗ trợ thẻ duy nhất không gian màu chuyển đổi
  • Hỗ trợ tập tin RCG đọc lại
  • Hỗ trợ chương trình sao chép
  • Hỗ trợ sao lưu nóng cho thẻ nhận kép.
HOTLINE