Card thu RV902 Linsn

Đặc điểm của Card thu RV902 Linsn

  • Một card có thể xuất 16 bộ dữ liệu nối tiếp
  • Một card có thể xuất 4 nhóm dữ liệu RGBR
  • Một card có thể xuất 5 nhóm dữ liệu RGB
  • Một card hỗ trợ lên tới 1024×256 pixel