Card thu RV907H

Đặc điểm của card thu RV907H Linsn

  • Một thẻ duy nhất có thể xuất 16 nhóm dữ liệu RGBR
  • Một thẻ duy nhất có thể xuất 24 nhóm dữ liệu RGB
  • Một thẻ duy nhất có thể xuất 32 bộ dữ liệu nối tiếp
  • Một thẻ duy nhất hỗ trợ lên tới 1024 × 256 pixel