Card thu RV927 Linsn

Ưu điểm của card thu RV927 Linsn

  • Hỗ trợ chuyển đổi không gian màu một thẻ.
  • Hỗ trợ đọc lại tệp cấu hình và nhân rộng chương trình.
  • Hỗ trợ phát hiện lỗi pixels (yêu cầu hỗ trợ chip chuyên dụng).
  • Hỗ trợ kiểm tra BER cáp mạng.
  • Hỗ trợ phát hiện lỗi cáp phẳng.